Structuurvisie wind aangeboden aan gemeenteraad

Foto: Gemeente

Het college heeft de Structuurvisie Wind ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

In deze visie geeft de gemeente aan hoe zij op hoofdlijnen de ontwikkeling van windenergie binnen de gehele gemeente ziet. Grootschalige  windenergie kan alleen worden gerealiseerd binnen het realisatiegebied de Harselaar Driehoek / stortlocatie. Kleinschalige windenergie  kan, onder voorwaarden, binnen de gehele gemeente. De gemeenteraad zal op 15 december over de structuurvisie besluiten.

 De visie heeft de afgelopen weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 57 zienswijzen ingediend, deze zijn in de afgelopen weken beantwoord. En hebben geleid tot enkele aanpassingen in de uiteindelijke visie.

Structuurvisie

Een Structuurvisie is een ruimtelijke visie op hoofdlijnen. Deze visie schetst de toekomstige ontwikkeling van windenergie. De visie zal eerst moeten worden uitgewerkt in bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen voordat tot realisatie overgegaan kan worden.

Proces

De gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden voor het realiseren van windenergie onderzocht. Om tot een juiste afweging te komen is het Milieueffectrapport Structuurvisie Windenergie in Barneveld begin vorig jaar aan de Commissie MER aangeboden. Deze commissie adviseert overheden over dit soort onderzoeken. De commissie beoordeelde het MER als kwalitatief. Op basis van dit advies, het MER, een aanvulling op het MER en een

zogenaamde ‘beleidsconfrontatie’ heeft de gemeenteraad in 2020 besloten de realisatie van grootschalige windenergie in zoekgebied  5 (Harselaar), voor zover ten zuiden van de A1, nader te onderzoeken.

Bezorgdheid inwoners

Bij veel direct omwonenden en nabij gesitueerde ondernemers is bezorgdheid ontstaan over de plaatsing van deze grootschalige windturbines in zoekgebied 5. Daarop heeft de gemeente meer dan 100 windgesprekken gevoerd. Deze windgesprekken vormden een belangrijke bouwsteen voor de ontwerp structuurvisie.  Na publicatie van de ontwerp structuurvisie zijn drie fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en ondernemers. Daarnaast zijn nog een drie digitale kennisbijeenkomsten georganiseerd, waar onder meer verder is ingegaan geluids- en gezondheidsaspecten. Tijdens de ter inzage legging zijn 57 zienswijzen ingediend en hebben 7 vooroverlegpartners een reactie gegeven. In deze zienswijzen en reacties worden veelal wijzigingen en toevoegingen gevraagd op de ontwerp structuurvisie. Deze zienswijzen en reacties zijn beantwoord in Nota zienswijzen, overleg en ambtshalve aanpassingen.

Planschade

Een structuurvisie zelf leid niet tot planschade. Een uitwerking in een bestemmingsplan of vergunning kan wel tot planschade leiden. Meer informatie over planschade en een mogelijk toekomstig planschade proces wordt op donderdag 18 november gegeven tijdens een bijeenkomst. Deze bijeenkomst is speciaal voor omwonenden en ondernemers, die verwachten planschade te krijgen bij de toekomstige realisatie van windturbines.

Politieke besluitvorming

De behandeling van de Structuurvisie Wind in de gemeenteraad staat nu gepland op woensdag

15 december. Voorafgaand aan behandeling in de gemeenteraad zal het onderwerp worden besproken in de raadscommissie Samenleving. Hier is het voor iedereen mogelijk om

spreektijd aan te vragen. De datum voor de behandeling van de Structuurvisie Wind in de com-

missie is op woensdag 24 november vanaf 19:30 uur. U kunt zich hiervoor tot 21 november

10:00 uur aanmelden via [email protected].

Meer informatie

De volledige Structuurvisie Wind vindt u op barneveld.nl/windenergie

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen