College presenteert Kaderbrief 2021 – 2024

College gemeente Barneveld
Foto: Gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kaderbrief 2021 -2024 vastgesteld en ter kennisname aan de raad aangeboden.

De brief geeft inzicht in de stand van de gemeentelijke financiën en de beleidsmatige ontwikkelingen. “Uitgangspunt is dat we willen blijven investeren in wonen, bereikbaarheid en goede voorzieningen, in een sterke economie met een toekomstbestendige landbouw, in het sociaal domein, in duurzaamheid en in onze organisatie. We moeten wel goed kijken hoe we als gemeente onze ambities de komende jaren kunnen realiseren”, zegt wethouder André van de Burgwal.

“We staan daarbij voor een uitdaging”. Vervolgt Van de Burgwal. “We groeien hard. Onze financiële positie is goed en past bij een groeiende gemeente. Tegelijkertijd zien we de druk op budgetten toenemen, zoals in het sociaal domein. Daarnaast leven we door corona in een bijzondere tijd en is de toekomst lastig voorspelbaar. Hoe gaan we daarmee om? Als college vinden we het belangrijk om vast te blijven houden aan onze ambities. Juist ook in deze tijd. Wellicht dat het wel nodig is om op sommige punten een pas op de plaats te maken en voorzichtig te zijn met nieuwe beleidsinitiatieven. In de loop van dit jaar verwachten we daar meer duidelijkheid over. We willen ook rekening houden met onze inwoners en ondernemers waarin velen de broekriem nu moeten aanhalen. Daarom vinden we het daarnaast belangrijk dat er geen nieuwe aanvullende belastingmaatregelen nodig zijn.”

Kaderbrief en geen kadernota

Door corona is een uitgebreid debat over beleids- en financiële keuzes met raad en samenleving nu niet mogelijk. Daarom biedt het college dit jaar een kaderbrief ter kennisname aan de raad aan en geen uitgebreide kadernota om door de raad te laten vaststellen. Later dit jaar buigt de raad zich over de uitgebreide programmabegroting en is er alle ruimte voor debat.

Ontwikkelingen in beeld

In de kaderbrief zijn verschillende beleidsontwikkelingen geschetst:

  • Groei: Barneveld groeit hard. Barneveld wil daar goed op inspelen en aandacht hebben voor een goede woon- en leefomgeving, goede onderwijshuisvesting en voorzieningen in de verschillende kernen. Ook een goede bereikbaarheid, mobiliteit en verkeersveiligheid hoort daarbij.
  • Economie: Barneveld zet in op een goed economisch klimaat, met aandacht voor werkgelegenheid, recreatie, lokale bedrijventerreinen, regionale samenwerking, een vitaal platteland en ontwikkeling van de centrumgebieden van Voorthuizen en Barneveld.
  • Sociaal Domein: Barneveld gaat uit van de eigen kracht van inwoners en wil inspelen op wat er nodig is en daarin maatwerk aanbieden. Voor de jeugd zet Barneveld in op preventie en voor werkzoekenden op het verbeteren van de match met beschikbare vacatures. De gemeente werkt hierin samen met verschillende samenwerkingspartners.
  • Duurzaamheid: Barneveld wil een gezonde en duurzame leefomgeving, met een groene en gevarieerde inrichting, aantrekkelijk voor mens en dier. Daar hoort bij het verbeteren van de biodiversiteit, het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie, groei van de circulaire economie en het aanpassen van de openbare ruimte aan het klimaat (klimaatadaptatie).
  • Organisatie: de gemeentelijke organisatie groeit toe naar een netwerkorganisatie met een aanbod van eigentijdse dienstverlening voor inwoners en gebruik makend van digitale innovaties.

Financiën in beeld

Barneveld heeft te maken met verschillende onzekerheden die effect hebben op de financiën van de gemeente. Het coronavirus maakt de toekomst lastig voorspelbaar. Daarnaast is er nog veel onduidelijk over beleid dat op rijksniveau wordt besloten (o.a. omgevingswet, herverdeling gemeentefonds, compensatie coronakosten). Dat geldt ook op lokaal niveau met de start van een mogelijke herindelingsprocedure van Scherpenzeel en Barneveld. Vanwege deze onzekerheden heeft het college in een kaderbrief de financiële gevolgen voor de komende jaren in drie scenario’s in beeld gebracht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden