Barneveld actualiseert woonbeleid

Foto: Barneveld.nieuws.nl

De gemeente Barneveld actualiseert het gemeentelijk woonbeleid. Dat gebeurt om “vraag en aanbod” zo goed mogelijk op elkaar te laten (blijven) aansluiten, in het bijzonder als het gaat om huisvesting van kwetsbare groepen zoals starters en senioren.

Verschillende onderzoeken worden in deze periode uitgevoerd.

Notitie ‘Faseren & Doseren Woningbouw Barneveld’
Het college van B&W stelt een nieuwe notitie ‘Faseren & Doseren Woningbouw Barneveld’ op. Hierin wordt
een update gegeven van de woningmarkt en verhuisbewegingen in de bestaande woningvoorraad – zowel
huur als koop. Daarnaast wordt ingegaan op de woningbouwprogrammering én op de herkomst van kopers
en huurders (om te bekijken of in de eigen woningbouwbehoefte wordt voorzien).

Onderzoek naar woningschaarste (in verband met de Huisvestingsverordening)
Barneveld onderzoekt samen met regiogemeenten of sprake is van schaarste op de woningmarkt voor wat betreft de goedkope huur- en koopsector en wat daaraan is gedaan of kan worden gedaan. Gemeenten kunnen, in het kader van de Huisvestingswet, ingrijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woningvoorraad. Ze doen dat om onevenwichtige en onrechtvaardige gevolgen van schaarste aan goedkope woonruimte te bestrijden.
Om aan te tonen dat voor de periode 2019-2023 opnieuw een Huisvestingsverordening wenselijk wordt gedacht, is het belangrijk te onderzoeken of nog steeds sprake is van schaarste en wat de afgelopen tijd is gedaan om deze schaarste terug te dringen. De uitkomsten worden eind 2018 verwacht.

Huisvesting van kwetsbare groepen
De gemeente Barneveld deed in 2014 én 2015 onderzoek naar vraag en aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidszorg. Enkele weken geleden is gestart met het actualiseren van de gegevens uit 2015 en het opstellen van eendoorkijk voor de komende jaren. De resultaten worden eind 2018 verwacht.

Prestatieafspraken 2019-2023
De gemeente Barneveld, Woningstichting Barneveld en Huurdersvereniging Barneveld maken jaarlijks zogeheten prestatieafspraken over thema’s als betaalbaar wonen, voldoende geschikte woningen, duurzaamheid met kwaliteit en prettig wonen met elkaar. Voor het opstellen van de nieuwe afspraken wordt gekeken naar de uitkomsten van de hierboven genoemde onderzoeken. Het is de bedoeling dat het college eind van dit jaar een besluit neemt over de nieuwe afspraken.

Tussentijdse evaluatie Woonvisie 2017-2021
De gemeenteraad stelde eind 2016 de woonvisie ‘Samen Werken aan Wonen’ vast. De komende periode wordt deze woonvisie (waarin drie thema’s zijn opgenomen:

1) het faciliteren van de groei van de bevolking.

2) passende en betaalbare kwaliteit van het wonen.

3) verdergaande verduurzaming van de woningvoorraad en de woonomgeving). Het is de verwachting dat deze tussentijdse evaluatie begin 2019 door het college aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Onderzoek Woningtrends / Woningbehoefte Barneveld
In 2018 wordt het woningmarktonderzoek WoON2018 uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk voor de onderbouwing van het woonbeleid, de woningbouwprogrammering of het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties. Het onderzoek richt zich op vraag- en aanbodverhoudingen, grondbeleid, locatiekeuze van woningbouw, betaalbaarheid, kwaliteit en onderhoud, vastgoedontwikkeling,  huisvesting van specifieke groepen, krimp en groeigebieden en verduurzaming in bestaande en
nieuwbouwwoningen.

De resultaten van dit onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden