Investeringen Barneveld in 2019 in teken van groei

Foto: Barneveld.nieuws.nl

Gemeente Barneveld investeerde bijna 170 miljoen euro in 2019. Het meeste geld ging naar woonwijken, wegen, scholen, sportvoorzieningen, groen, openbare ruimte en naar een goede maatschappelijke ondersteuning. Dat staat in het jaarverslag 2019 waarin het college van burgemeester en wethouders verantwoording aflegt over de uitgaven van vorig jaar.

Gevolgen coronacrisis

Barneveld sloot 2019 af met een positief resultaat van bijna 1,9 miljoen euro. Dit is vooral te danken aan de verkoop en ontwikkeling van grond. De verwachting is dat de gemeente dit jaar uitkomt op een begrotingstekort. Wethouder André van de Burgwal van Financiën: “De coronacrisis heeft grote gevolgen voor 2020 en daarna. De druk op onze budgetten is groot. Hoe groot de maatschappelijke en economische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Maar als college willen wij doen wat nodig is in deze bijzondere tijd, en tegelijk zorgen voor een gezonde financiële positie van de gemeente.”

Investeren in groei

Afgelopen jaar stond in het teken van een snelle groei van het aantal inwoners. De oplevering van bijna 600 woningen vorig jaar, vooral in de nieuwe woonwijken, betekende een flinke uitbreiding van het woningbestand. Desondanks blijft de druk op de Barnevelds woningmarkt onverminderd hoog. Eind 2019 kwam daar de stikstofimpasse bovenop die alle ontwikkelingen stillegde. De zandkwestie die in 2018 begon, kreeg in 2019 een vervolg met een onderzoek naar de locaties waar het zand is toegepast en de kwaliteit ervan. Ook het aantal bedrijven en arbeidsplekken steeg afgelopen jaar, en leidt steeds vaker tot verkeersdrukte en opstoppingen. De in 2019 in gebruik genomen rondweg Voorthuizen en Harselaartunnel moeten hierin verlichting brengen. Dat geldt ook voor de eerste onderzoeken voor een betere verkeersdoorstroming op de A1 en de aansluiting A1/A30.

Energieneutraal in 2050

In 2019 zijn stappen gezet op weg naar een energieneutraal Barneveld in 2050. Met bewoners en ondernemers in verschillende dorpskernen is gesproken wat nodig is om de energiedoelstellingen te halen, en welke bijdrage iedereen hierin kan leveren. De gemeente heeft ruim 2.000 extra zonnepanelen aangeschaft voor gebouwen in eigen beheer. Daarmee komt het totaal op ongeveer 4.600 zonnepanelen op gemeentelijke daken.

Extra geld naar jeugdhulp

In 2019 is veel aandacht gegaan naar de transformatie van specialistische jeugdhulp. Door verbetering van de jeugdhulp wordt ondersteuning zo licht en ambulant mogelijk thuis aangeboden. Ook is meer ingezet op preventie. Door een toename van de vraag naar specialistische jeugdhulp stegen de totale uitgaven voor jeugdhulp tot bijna 19 miljoen euro. Door de transformatie vallen deze uitgaven wel € 0,8 miljoen lager uit.

Meer voorzieningen en burgerparticipatie

De bouw van een nieuwe schoollocatie in Veller verliep voorspoedig, en oplevering wordt verwacht in 2020. De nieuwbouw van de Ds Fraanjeschool de Vesting kwam net voor kerst gereed. Op sportpark ’t Nieuwe Oost zijn acht kleed- en doucheruimten gerenoveerd, en op sportpark Oosterbos is gestart met de bouw van kleed- en doucheruimten voor hockeyclub MHCB. De nieuwe energiezuinige gymzaal De Brug in Voorthuizen ging open. Op verschillende terreinen werd de samenwerking met inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties geïntensiveerd, bijvoorbeeld bij de inrichting van diverse speelplekken, de bouw van de dorpshuizen in Voorthuizen en Garderen, de herinrichting van de Krommestraat/Brouwersstraat en de ontwikkeling van Barneveld Centrum.

Accountantsverklaring

In de accountantsverklaring bij het jaarverslag is sprake van goedkeuring op het onderdeel getrouwheid. Dit betekent dat de jaarrekening een juist en volledig beeld geeft van de werkelijkheid. Op het onderdeel rechtmatigheid is sprake van een beperking op het aspect inkoop. De oorzaak van deze onrechtmatige uitgaven is de doorwerking van het in de afgelopen jaren niet goed volgen van de Europese aanbestedingsregels voor inhuur personeel. Het college heeft inmiddels maatregelen genomen door het instellen van aangescherpte regels voor de aanbesteding, en de ontwikkeling van een portal voor het inhuren van externen.

Meer weten

De Jaarverslaggeving 2019 wordt op 8 juli behandeld door de gemeenteraad. Op de website van de gemeente is het jaarverslag en te jaarrekening te bekijken.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden